پنج‌شنبه 1 تیر 1385

داستان علمی تخیلی چیست؟ (۲)

2- تاریخچه علمی تخیلی

 

جستجو در مه و تاریکی گذشته‌های دور برای یافتن مبدأ و ریشه‌ی علمی تخیلی همواره در نظرم اندکی مسخره می‌آمده‌است. این شیوه‌ای سنتی است که هر گاه کسی چیزی از شما می‌پرسد، فورا برمی‌گردید و به گذشته دور می‌نگرید تا نقطه‌ی آغازش را بیابید. چنین تمایلی برای رشته‌ی علمی تخیلی که بر آینده و دستاوردهای آینده بنا شده، عجیب است. گمان می‌کنم این اقدام برای کسب وجه و احترام و یافتن ظاهری مناسب برای حیطه‌ی علمی تخیلی است زیرا خوب نیست ناگهان چیزی را خلق و ارائه کرد، آن هم بدون سابقه‌ی تاریخی! این کار عده زیادی را ناراحت می‌کند و تعادلشان را بر هم می‌زند. بنابراین باید ثابت کرد علمی تخیلی از نویسندگان محترم، با ریش‌های خاکستری و بلند، آن هم از گذشته‌ای بسیار دور آغاز شده‌است! در ادبیات، صرف نظر از محتوا، سن عامل مهم کسب احترام است.به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.