جمعه 11 آبان 1386

همه دزد - نوشنه: ح. شَه فَر

 

همه دزد

ح. شفربه دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.