شنبه 12 آبان 1386

سلول پوست دست من - نوشته‌: ح. شه‌فر

 

سلول پوست دست من


 

نوشته‌ی ح. شه‌فربه دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.