چهارشنبه 26 تیر 1387

مرغزار - نوشته: ری برادبری(۲)

به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ ادامه ی این داستان برداشته شده است.