شنبه 28 شهریور 1388

سپیده دم زمین در سه گانه آسیموف

خورشید عریان
نوشته: ایزاک آسیموف
ترجمه: هروس شبانی
انتشارات شقایق
چاپ اول: 1375نام اصلی اثر:
The N.a.k.e.d Sun
By Isaac Asimov
Published by ballantine books 


***
"خورشید عریان" (1)، ادامه "غارهای پولادی" است اما داستانی مجزا دارد. داستانی که در سیاره ای به نام "سولاریا"، از مهاجرنشینان انسان زمینی، روی می دهد. اکنون، (در زمان داستان) انسان زمینی از مهاجرنشینان ساخته خود در دوران باستان دور افتاده و مهاجرنشینان او را آلوده و حاوی بیماری می دانند. اما با روی دادن قتلی در سولاریا و این واقعیت که در سیاره بیست هزار نفری، تا به امروز قتلی رخ نداده، از کاراگاه الیاس بیلی، دعوت می شود که پرونده قتل را به دست گرفته و پیگیری کند.
***

روباتهای سپیده دم
نوشته: ایزاک آسیموف
ترجمه: هروس شبانی
انتشارات شقایق
چاپ اول: 1376نام اصلی اثر:
The Robots of Dawn
By Isaac Asimov
Published by ballantine books 

"روباتهای سپیده دم" ادامۀ "غارهای پولادی" و "خورشید عریان" است. باز هم قتلی رخ داده، به عبارت دقیق تر یک ربات کُشی. باز هم کاراگاه الیاس بیلی که اینک بواسطه یک فیلمِِ بین سیاره ای (که در مورد ماجرای او در سیاره سولاریا و پرونده قتل یک سولاریایی و حل آن ساخته شده) بسیار معروف است، برای بررسی فراخوانده می شود. اما ناخواسته، مسئولیت بسیار سنگینی، به اندازه همه سیاره زمین نیز در این ماجرا به دوش او گذاشته می شود. اگر در حل این جریان موفق نشود، به ضرر همه ساکنین زمین و بیشتر از همه خود او تمام خواهد شد و در صورت پیروزی، علاوه بر شهرت و اعتبار بیشتر، آینده زمین و فرزندانش و فرزند خود او نیز با مهاجرت به سیارات جدید، تامین خواهد بود. زمین از بند غارهای عظیم پولادی رها خواهد شد، به آفتاب سلامی دوباره خواهد داد و مانند هزار سال قبل، دل به پهنه کهکشان خواهد سپرد و سیارات جدیدِ قابل سکونت خواهد یافت و مهاجرنشینان جدید تشکیل خواهد داد و ...

***


جمعه 20 شهریور 1388

غارهای پولادی

طرح اصلی جلد کتاب غارهای پولادی
غارهای پولادی
نوشته: ایزاک آسیموف
ترجمه: شهریار بهترین
انتشارات: شقایق
چاپ اول: 1365
چاپ دوم: 1367

نام اصلی اثر
The Cave of Steel
By Isaac Asimov
Published by ballantine books 

***

به خود گفتم باید داستانی بنویسم که سه شرط عمده داشته باشد
1 – یک داستان پلیسی کلاسیک باشد.
2 – سر خواننده کلاه نرود.
3 – یک داستان علمی تخیلی واقعی باشد.
نتیجه کار همین داستان "غارهای پولادی" است.
این داستان بلند به عنوان داستانی سه قسمتی در شماره های اکتبر، نوامبر و دسامبرِ 1953 مجلۀ "گالاکسی" به چاپ رسید و در سال 1954 به عنوان یازدهمین کتاب من از سوی بنگاه "دابل دی" منتشر شد.
 
کلمات بالا قسمتی از مقدمه آسیموف برای کتاب "غارهای پولادی" است که در سال 1983 تجدید چاپ شد و دلیل انتشار مجدد، انتشار کتابی به نام "روباتهای سپیده دم" بود. "روباتهای سپیده دم" قسمت سوم از یک سه گانه در مورد روباتها است. قسمت اول "غارهای پولادی" به سال 1953، قسمت دوم "خورشید عریان" در سال 1956 و قسمت سوم با وقفه ای طولانی و با عنوان "روباتهای سپیده دم" در سال 1983 منتشر شد.