دوشنبه 24 اسفند 1388

آخرین جنگ هسته‌ای. نوشته: فردریک براون

نوشته: فردریک براون

 

زمین پس از آخرین جنگ هسته‌ای مرده بود، هیچ چیز رشد نمی‌کرد و هیچ چیز زنده نبود. آخرین مرد به تنهایی در اتاقش نشست. چند ضربه به در نواخته شد...