دوشنبه 13 اردیبهشت 1389

سفر هفتم از خاطرات یون تیخی - بخش پایانی

به دلیل رعایت حق نویسنده، برگرداننده، ناشر؛ این داستان برداشته شده است.