یکشنبه 2 آبان 1389

واژه نامه ی سفر هشتم - از یادنامه های یون تیخی

این داستان با برگردانی خیلی ادبی انجام شد، از این رو بهتر دانستم این واژه نامه را هم در پایان بر آن بیافزایم. 

واژه¬نامه:

ازین¬رو = لذا
افزارْگانِ کشتار = آلات قتاله
انجمن همگانی = مجمع عمومی
انجمن همگانی سازمان سیاره¬های هم¬پیمان = مجمع عمومی سیارات متحد
اندامگانِ زیست¬مندان= ارگانیسم موجودات زنده
اندیشه¬¬گردانی = تبادل نظر ـ تبادل افکار
اِنسگان ـ بودگان ـ باشندگان ـ مردمان = جمعیت
انگارگری کردن = تصویر کردن
انگاشت = تصوّر
انگیختار = محرک ـ موجب
آبرو = حیثیت
آدم اندیشه¬ورز = انسان ذی¬شعور
آسان¬انگاری = سهل¬انگاری
آشتی = صلح
آفند = حمله
آگاهِگان = اطلاعات
بازدارندگی = ممنوعیت
باشندگان = حاضرین ـ حضار
باور = اعتقاد
باورمند = معتقد
بایسته = الز‏امی
بدسگالی = شرارت
بَرنام = عنوان
بلندمرتبه = عالی¬مرتبه
بُنداد = قانون
بندادهای شهری = قوانین مدنی
به¬خواست = ارادی
به زبانزد همگان = به اصطلاح معروف
بهادار = معتبر ـ دارای اعتبار
بی¬بهرگی = محرومیت
بی¬بهره = محروم
پابَندان = تضمین
پادآفند ـ پدافند = بی¬دفاع
پادخِرَد = فاقد شعور
پاس داشتن = رعایت کردن
پافشاری = تاکید
پاک¬سخنی = عفت کلام
پُردلی = قوّت قلب
پرگزافه = مطنطن
پژواک = انعکاس
پی¬بری = کشف
پیش¬نویس = پروتکل
پیش پا افتاده ـ سردستی = معمولی
تاباوری = تحمل
تبار ـ دودمان ـ نژاد = نسل
تبه¬کاری¬های بی¬ایستا = جنایات بی¬وقفه
تکی = منفرد
چالگاه = سیرک
چَم = مفهوم ـ معنی
خرجی = نفقه
خُرْداِنگاری = تحقیر
خرس بزرگ = دبِّ اکبر
خَمِش = انعطاف
خویش¬کاری = وظیفه
دانشِ اَفزونْ پدیداورریِ سازوارگان = علوم اضافه تولید ماشینی
درنوردیدن = طی کردن
درون¬مایه = مُفاد
دست اندازی ـ دست¬درازی ـ دست¬یازی = دخالت
دلیری ـ بی باکی ـ دلاوری = شهامت
دوگانه¬گویی = تناقض
دیگرگون = متمایز
رُخداد = ایجاد
روشنگری = توجیه
ریخت¬واره = شکل ـ شمایل
زاداور = تکثیرپذیر
زاداوری = تولید مثل
زودباور = ساده¬لوح
زیان = خسارت
زیرِپاگزاری = نقص
ژرفا ـ گودی = عمق
ژرفناک = عمیقاً
ژرفنگرانه، ریزبینانه، موشکافانه = دقیق
سازش¬نامه = توافق¬نامه
سازگان خورشیدی ـ همستاد خورشیدی = منظومۀ شمسی
سازوبرگ = تجهیزات
سامانه = سیستم
سپسین = بعدی
ستل = سطل
سنجه = معیار
سنگ کانی = سنگ معدن
سنگْ¬خاره ـ خاره = صخره
شتاب¬زدگی = تعجیل
شکنجه = عذاب
شگفت¬آفریده = عجیب الخلقه
شهری¬گَری = تمدن
شوربختانه = متاسفانه
فَرازواژگان = اصطلاحات
فَرازواژه = اصطلاح
فَراگَرد = محیط
فَرگَرد = فصل
فَرگشت = تکامل
فَرمَند ـ آبرودار = معتبر
فَرهود = حقیقت
فرومایه = پست¬فطرت
فناوری = تکنولوژی
کارشناس = متخصص
کارشناسی = تخصص
کارگروه = کمیسیون
کالبَدشکافی = تشریح
کَژتاب = مورّب
کژروی = انحراف
کِشَند = جذر و مد
کم¬بنیه = ضعیف الجثه
کمابیش = حدودا ـ نسبتا
کُنِش¬گَری = اقدام
کهن¬نگاریِ شهری¬گری = تاریخ تمدن
کوتاه¬وار = خلاصه
کیفری = محکوم
گُشنیدن = پیوند جنسى
گفتار ـ جستار = مطلب
گناه بستن = اتهام
گواه = شاهد
مانستگی = شباهت داشتن
مانسته = شباهت
مجمع عمومی = انجمن همگانی
ناپدید = محو
ناخواسته = غیر ارادی
ناراستین = دروغین ـ کاذب
ناشایا ـ ناروا = ممنوع
ناهنجار = غیر معمولی
نسک = کتاب
نشانگان = آثار ـ علائم
نگاشته = مندرج
نیک¬اندیشی ـ به¬نگری = مصلحت
نیک¬بختی = سعادت
هدف¬مند = سیستماتیک
هستی¬دار ـ هَستْمَند = موجود زنده
هم¬بودگاه = اجتماع
هم¬داستان = موافق
هم¬سنگی = مقایسه
همسان = مشابه
هَمْسْتاد ـ سازگان = منظومه
همگانی = عمومی
هَمْوَند = عضو ( مانند خویشاوند )
هَمْوَندی = عضویّت ( مانند خویشاوندی )
هنجار = معمولی
هوده¬ها = حقوق
هوده = حق
وارون بر آن = برعکس
ویژه = مخصوص
یادنامه = خاطره